riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 093-915-1642
line riko thailandfacebook riko thailand


riko sensor knowledge

 
คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทำงานอย่างไร?

RIKO KC3035 CAPACITIVE PROXIMITY

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ (capacitive proximity sensor) เป็นเซนเซอร์ (sensor) อีกชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส ใช้ตรวจจับวัตถุได้ทุกชนิดทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ เช่น แก้ว น้ำ ไม้ พลาสติก กระดาษ และอื่น ๆ โดยความสามารถในการตรวจจับขึ้นอยู่กับค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (dielectric constant, k) ของวัตถุ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุมีลักษณะรูปร่าง และโครงสร้างคล้ายกับพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเหนี่ยวนำ...อ่านต่อ 


ไฟเบอร์ออบติกเซนเซอร์คืออะไร?

how fiberoptic sensor work pic2

    ไฟเบอร์ออบติกเซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจจับการมี หรือ ไม่มีของวัตถุที่ต้องการจะตรวจจับ โดยอาศัยหลักการวัดปริมาณของความเข้มของแสงที่กระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์ คล้ายกับการทำงานของโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ (photolelectric sensor) แต่สามารถตรวจจับชิ้นงานได้เล็กกว่า ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงวัตถุได้ละเอียดกว่า.อ่านต่อ 


เข้าใจอินดักทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

inductive proximity sensor application 1

   พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเหนี่ยวนำ (inductive proximity sensor) คือพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบอิเล็คโทรนิคที่สามารถตรวจจับวัตถุประเภทโลหะโดยปราศจากการสัมผัสส่วนของเซนเซอร์จะประกอบด้วยวงจรเหนี่ยวนำ โดยจะมีวงจรกำเนิดความถี่ และกระแสไฟฟ้าจะสร้างสนามแม่่เหล็กให้เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่สูง เมื่อมีวัตถุหรือชิ้นงานที่เป็นโลหะเคลื่อนเข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กที่วงจรสร้างขึ้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของความเหนี่ยวนำ ซึ่งจะทำให้เกิดการหน่วงทำให้ความถี่(oscilate)ลดลงหรือหยุุดลง และหากนำวัตถุนั้นออกจากบริเวณสนามแม่เหล็ก...อ่านต่อ 


หลักการทำงานของโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์

photoelectric sensor rj

    โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ (Photoelectric sensor) หรือเรียกว่า สวิทซ์ลำแสง มีลักษณะรูปร่างจะมีทั้งทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมตามแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป โดยใช้แสงในการตรวจจับวัตถุที่ต้องการซึ่งแสงที่ใช้นั้นจะมีทั้งแบบอินฟาเรด (infrared) และแบบแสงสีแดง (Red LED) โดยโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์จะประกอบด้วยภาคส่งคือส่วนที่ทำหน้าที่ปล่อยแสงออกมา...อ่านต่อ 


เลือกใช้งานม่านแสง

application for area sensor riko 1

  เซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor)  ประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับ ลักษณะเป็นแท่งยาว ติดตั้งเข้าหากันเหมือนโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์แต่จะปล่อยแสงออกมาหลายแกนลำแสงลักษณะเหมือนม่าน ระยะห่างระหว่างแกนลำแสงและความถี่ขึ้นอยู่กับรุ่นและความยาว การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor) โดยมากใช้ในการป้องกันมือและร่างกายผู้ปฎิบัติงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร หรือใช้ตรวจจับวัตถุเป็นพื้นที่กว้างหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่แน่นอน..อ่านต่อ 


ไฟเบอร์ออพติกกับโฟโต้อิเล็กทริกแตกต่างกันอย่างไรและเลือกใช้อย่างไร

fiber sensor detect small object

  บางคนอาจสงสัยการเลือกใช้งานระหว่าง Fiber optic sensor และ Photoelectric sensor ว่าควรเลือกใช้เมื่อไหร่ เนื่องจากเซนเซอร์ทั้งสองประเภทอาศัยหลักการทำงานการสะท้อนของแสงในการตรวจจับชิ้นงานเหมือนกัน แล้วเราควรใช้เมื่อไรและเซนเซอร์ทั้งสองประเภทแตกต่างกันอย่างไร ..อ่านต่อ