riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 089-206-2445
line riko thailandfacebook riko thailand

เข้าใจการทำงานของ Photoelectric Sensors

                     photoelectric sensor pk3           photoelectric sensor rj       photoelectric sensor mmf

      โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ (Photoelectric sensor) หรือเรียกว่า สวิทซ์ลำแสง มีลักษณะรูปร่างจะมีทั้งทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมตามแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป โดยใช้แสงในการตรวจจับวัตถุที่ต้องการซึ่งแสงที่ใช้นั้นจะมีทั้งแบบอินฟาเรด (infrared) และแบบแสงสีแดง (Red LED) โดยโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์จะประกอบด้วยภาคส่งคือส่วนที่ทำหน้าที่ปล่อยแสงออกมา และภาครับส่วนที่มีหน้าทีรับแสงจากวัตถุที่สะท้อนกลับมาหรือแสงที่มาจากตัวส่ง โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ (photoelectric sensor) จะแบ่งตามการตรวจจับได้ 3 ประเภท

1. Diffuse Type หรือ แบบประเภทหัวเดียวไปกลับ 
                    

photo selection diffuse

Diffuse Type  ภาคส่งและภาครับอยู่ในตัวเดียวกัน

 • กรณีไม่มีวัตถุ แสงที่ปล่อยออกจากภาคส่งจะไม่ตกกระทบสิ่งของใดๆ ทำให้ไม่มีแสงสะท้อนกลับมาที่ภาครับ
 • กรณีมีวัตถุ  แสงที่ปล่อยออกจากภาคส่งจะสะท้อนวัตถุแสงจึงย้อนกลับเข้าสู่ภาครับ
            เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแสงที่แตกต่างในขณะมีและไม่มีวัตถุทำให้เซนเซอร์แยกแยะและตรวจจับวัตถุได้

             

2.Thrubeam Type หรือ แบบประเภทสองหัว

photo selection thrubeam

Thrubeam Type  ภาคส่งและภาครับแยกกัน

 • กรณีไม่มีวัตถุ แสงจากตัวส่งจะส่องถึงตัวรับโดยตรง
 • กรณีมีวัตถุ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านระหว่างตัวส่งและตัวรับ ทำให้แสงถูกบังตัวรับจึงไม่ได้รับแสง
            เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแสงที่แตกต่างในขณะมีและไม่มีวัตถุทำให้เซนเซอร์แยกแยะและตรวจจับวัตถุได้

                         

3.Retroreflective Type หรือ แบบประเภทแผ่นสะท้อน

photo selection retro

Retroreflective Type  ภาคส่งและรับอยู่ในตัวเดียวกันพร้อมแผ่นสะท้อน

 • กรณีไม่มีวัตถุ แสงที่ปล่อยออกจากภาคส่งจะสะท้อนแผ่นสะท้อนกลับเข้าไปยังภาครับ
 • กรณีมีวัตถุ  เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านระหว่างเซนเซอร์และแผ่นสะท้อน แสงจึึงถูกบังไม่ถึงแผ่นสะท้อน ทำให้ตัวรับไม่ได้รับแสง
            เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแสงที่แตกต่างในขณะมีและไม่มีวัตถุทำให้เซนเซอร์แยกแยะและตรวจจับวัตถุได้

                          

เลือกใช้โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ประเภทไหนดี?

                 โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ตามแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสะดวกและพื้นที่ในการติดตั้ง ประเภทของวัตถุที่ต้องการตรวจจับ และความเสถียรในการตรวจจับ ตามตารางเปรียบเทียบประเภทของการตรวจจับที่แสดงด้านล่าง

โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์  แบบตรวจจับหัวเดียว
(Diffuse Type)
 แบบตรวจจับแผ่นสะท้อน
(Retro Reflective Type)
 แบบตรวจสองหัว
(Thrubeam Type)
ประเภท photo selection diffuse photo selection retro photo selection thrubeam
การติดตั้ง ง่ายกว่า ปานกลาง ยากกว่า
การตรวจจับ เสถียรน้อยสุด เสถียรปานกลาง เสถียรมากที่สุด
ระยะตรวจจับ น้อยที่สุด ปานกลาง ไกลที่สุด